""

Algemene voorwaarden Centiem

Algemene voorwaarden Administratiekantoor Centiem

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Administratiekantoor Centiem: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Administratiekantoor Centiem gevestigd aan Kop van Het Ruim 95 te Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57455996;
b. klant: de wederpartij van Administratiekantoor Centiem in opdracht van wie Administratiekantoor Centiem werkzaamheden verricht, dan wel met wie Administratiekantoor Centiem een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Administratiekantoor Centiem en de klant.

Artikel 2 Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Administratiekantoor Centiem en de klant waarop Administratiekantoor Centiem deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Administratiekantoor Centiem voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Administratiekantoor Centiem en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Administratiekantoor Centiem opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Administratiekantoor Centiem haar aanbieding baseert.
3.3. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Administratiekantoor Centiem gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Administratiekantoor Centiem niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6. Het is niet toegestaan kopieën te maken van een door Administratiekantoor Centiem opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.7. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en vermelde gegevens van Administratiekantoor Centiem binden Administratiekantoor Centiem niet.
3.8. De genoemde prijzen, (uur)tarieven en kostenramingen e.d. zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden geheven. Prijzen en (uur)tarieven die worden opgegeven aan de klant zijnde een consument zijn inclusief btw.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5 Annulering
5.1. Indien de klant de overeenkomst annuleert, is de klant verplicht Administratiekantoor Centiem alle reeds tot dat moment gemaakte kosten te vergoeden.
5.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de annulering van de overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Administratiekantoor Centiem zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Administratiekantoor Centiem de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
7.1. Administratiekantoor Centiem zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2. Administratiekantoor Centiem heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien het inschakelen van derden extra kosten voor de klant met zich meebrengt, zal Administratiekantoor Centiem voordat hij derden inschakelt de klant om toestemming vragen, tenzij anders is overeengekomen.
7.3. Administratiekantoor Centiem zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
7.4. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan Administratiekantoor Centiem door of vanwege de klant zijn toevertrouwd, dient Administratiekantoor Centiem dezelfde zorg aan te wenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.

Artikel 8 Duur van de overeenkomst
8.1. Indien de overeenkomst voor een bepaalde termijn is aangegaan, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
8.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst per direct tussentijds op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
8.4. Indien de klant de overeenkomst tussentijds opzegt, dan wordt geen geld terugbetaald over de periode voor de datum van de opzegging.

Artikel 9 Termijn van uitvoering
9.1. Indien Administratiekantoor Centiem een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
9.2. In het geval dat een met de klant overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Administratiekantoor Centiem ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat Administratiekantoor Centiem de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren.

Artikel 10 Verplichtingen van de klant
10.1. De klant is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst te verlenen en aan Administratiekantoor Centiem al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Tevens dient de klant Administratiekantoor Centiem alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.
10.2. De klant staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan Administratiekantoor Centiem ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
10.3. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Administratiekantoor Centiem onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
10.4. Indien door Administratiekantoor Centiem of door Administratiekantoor Centiem ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, dan draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
10.5. De klant is gehouden Administratiekantoor Centiem onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
10.6. De klant vrijwaart Administratiekantoor Centiem voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. De klant vrijwaart Administratiekantoor Centiem van alle juridische claims met betrekking tot de door de klant opgeslagen data, informatie en dergelijke.
10.7. Indien de klant aan Administratiekantoor Centiem informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
10.8. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Administratiekantoor Centiem heeft voldaan, dan heeft Administratiekantoor Centiem het recht de kosten die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 11 Honorarium
11.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of via de e-mail een vast honorarium overeenkomen.
11.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het werkelijk aantal uren dat Administratiekantoor Centiem of de door haar ingeschakelde derden voor de klant werkzaamheden heeft verricht, tenzij anders is overeengekomen.
11.3. Administratiekantoor Centiem mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Administratiekantoor Centiem, dat in redelijkheid niet van Administratiekantoor Centiem mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
11.4. Administratiekantoor Centiem is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van het tot stand komen van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
11.5. Administratiekantoor Centiem is gerechtigd jaarlijks haar prijzen en (uur)tarieven te wijzigen.
11.6. Administratiekantoor Centiem zal de klant het voornemen tot verhoging van haar prijzen en/of (uur)tarieven schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Administratiekantoor Centiem zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 12 Betaling
12.1. De klant dient de van Administratiekantoor Centiem ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
12.2. Administratiekantoor Centiem is gerechtigd tussentijds te declareren. Indien de klant de tussentijdse declaratie niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn voldoet, dan kan Administratiekantoor Centiem haar werkzaamheden opschorten. De werkzaamheden zal Administratiekantoor Centiem hervatten op het moment dat de klant het volledige openstaande bedrag heeft betaald. Administratiekantoor Centiem is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt door de opschorting.
12.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Administratiekantoor Centiem ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de klant, voor zover de wet dat toelaat.
12.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Administratiekantoor Centiem op de klant onmiddellijk opeisbaar.
12.5. Administratiekantoor Centiem kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Administratiekantoor Centiem verschuldigde bedragen betaald heeft.
12.6. Administratiekantoor Centiem heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 13 Klachten
13.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant schriftelijk of via de e-mail zo spoedig mogelijk nadat de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft zijn uitgevoerd aan Administratiekantoor Centiem kenbaar te worden gemaakt. Klachten kunnen gemeld worden bij: Administratiekantoor Centiem, Kop van Het Ruim 95, 8251 KD Dronten, e-mail: administratiekantoor@centiem.nl.
13.2. Na het indienen van de klacht dient de klant Administratiekantoor Centiem de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Administratiekantoor Centiem slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
14.1. Administratiekantoor Centiem is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Administratiekantoor Centiem ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
d. indien de klant in staat van faillissement verkeert;
e. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
14.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Administratiekantoor Centiem op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Administratiekantoor Centiem de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
14.3. Administratiekantoor Centiem behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. Administratiekantoor Centiem kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2. Administratiekantoor Centiem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Administratiekantoor Centiem is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Administratiekantoor Centiem kenbaar behoorde te zijn.
15.3. Administratiekantoor Centiem is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
15.4. Administratiekantoor Centiem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Administratiekantoor Centiem in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
15.5. Administratiekantoor Centiem kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij haar of bij derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de klant.
15.6. Administratiekantoor Centiem is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de klant, Administratiekantoor Centiem of derden.
15.7. Indien Administratiekantoor Centiem aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Administratiekantoor Centiem beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Administratiekantoor Centiem gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Administratiekantoor Centiem beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van hetgeen in de 3 maanden voorafgaand aan de schade veroorzakende gebeurtenis door Administratiekantoor Centiem aan de klant in rekening is gebracht.
15.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Administratiekantoor Centiem of haar ondergeschikten.
15.9. Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Administratiekantoor Centiem in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Administratiekantoor Centiem kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn geldt van 2 jaar.

Artikel 16 Overmacht
16.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Administratiekantoor Centiem liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Administratiekantoor Centiem; of het nemen door de overheid van maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
16.2. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Administratiekantoor Centiem niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
16.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.4. Voor zover Administratiekantoor Centiem ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Administratiekantoor Centiem gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Geheimhouding
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Administratiekantoor Centiem gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Administratiekantoor Centiem zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Administratiekantoor Centiem niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendom
18.1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Administratiekantoor Centiem aan de klant afgegeven of terbeschikkinggestelde stukken, tekeningen, teksten, adviezen, schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke berusten te allen tijde bij Administratiekantoor Centiem of haar licentiegever. Het is de klant niet toegestaan de afgegeven of terbeschikkinggestelde stukken, tekeningen, teksten, adviezen, schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij Administratiekantoor Centiem daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
18.2. Alle intellectuele eigendomsrechten, voortvloeiend uit werkzaamheden verricht c.q. gedaan tijdens werkzaamheden voor de klant komen aan Administratiekantoor Centiem toe, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
18.3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Administratiekantoor Centiem voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 19 Diverse bepalingen
19.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
19.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Administratiekantoor Centiem worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Administratiekantoor Centiem is gelegen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Administratiekantoor Centiem zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
19.4. Op elke overeenkomst tussen Administratiekantoor Centiem en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 

Contact

Administratiekantoor Centiem
André Idzinga
De Dieze 34e
8253 PS  Dronten

0321 - 380 070
formulier
www.centiem.nl

Terugbelverzoek achterlaten Vrijblijvende afspraak maken